عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

عبارت است از وابستگي به عوامل يا موادي كه از مصرف آنها با كم و كيف مشخص و در زمان معين از ديدگاه معتاد ضروري مي نمايد، يعني تداوم بخشيدن به مصرف مواد و عوامل مخدر غير معمول و دور از موازين علمي و معتاد كسي است كه نيازمند و وابسته رواني – جسماني به مواد و عوامل مخدر و عادت باشد كه به منظور برآوردن آن بايستي از اين مواد بطور مداوم و در فواصل مشخص استفاده كند...

عوامل زمينه ساز اعتياد به سه دسته تقسيم مي شوند: 

الف- عوامل اجتماعي : 

كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي و تفريحي، كمبود امكانات حمايتي خدماتي، درماني و مشاوره اي، توسعه صنعتي، مهاجرت، كمبود فرصتهاي شغلي، محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي، فرهنگ و آداب و سنن خاص، وجود بازار مواد مخدر و وفور آن.

ب- عوامل بين فردي : 

1- خانواده 2-مدرسه 3-دوستان 4- محل سكونت

ج- عوامل فردي : 

ژنتيك و وراثت، موارد مربوط به دوران نوجواني، صفات شخصيتي، اختلالات رواني، نگرش مثبت به مواد، موقعيت هاي مخاطره آميز، تاثير مثبت مواد بر فرد.

Scroll to top